ుగుతోంది. ు . ు ు . ుడు ు .. ుక్ ు।

ు ుడు ుల్ . ుకు ు, ు ుకోమంటూ.. ుపత్రు ు ున్నాయి. , ుపత్రు ు ‌ ులను ున్నాయి. ుత్వ ుపత్రుల్లో ు ుల్ . ు .

ుగా ు ుంచి ులను ుు ులుబాటు 80 ుపత్రు ముందు ులను ుు ుు ుు. ుత్వం ు ు ుత్వ ుకు. ‌ , .

ు . ు ు ు 5 ుకుని ున్నారు. ు ు ుల్ ులో .. ుడు ు ుక ు లేని । .Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *