ుఖ్యమంత్రి . ులుగా ుద్యోగులకు ుగా ున్నారు. ు ు ు।

ుకు.అక్టోబర్ 20వ ుంచి ుంది. ుఖ్యమంత్రి ుందు ుగు ు. ువాత ుఖ్యమంత్రి ు.

ు ుంచి ు. ుంచి ు . ు ుంచే ు ుస్తోంది.

ుతో ున్నారు. ుు ు ున్న ును ు ు, ు కూడా ుసున్నారు. 90 ు ుగించను.

पिछला लेख:Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *