-వైసీపీ ుతూనే . ుచుపడగా.. .. ు।

..
2024 ుణపాఠం ుతామని, ుత్వాన్ని ు ు . 2019లో 151 ు 15కి , ుల ుందో ుడు ు। , १८० , ు ు , ులో ుత్వాన్ని ు ు ు। 2011లో ుుచేస్తూ ు ు ు. ు ుఖ్యమంత్రి , ు ు. ు. , ు ు. ు , ుంటే ులకు ు।

..
ు ు ుంటారని, ుత ుందని ు ు .. ుత్వం ుకూలంగా ు। ుడ్ ుఖు ు, ుగు సినీ ు ు । ‌ ‌ ు ు ు ు , ుకుంటామని ు। ు ునేనని .. ుగా ున్నారో ు। ు ు. ు ు. ు ుస ు ు .Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *