ు ు . ు , ు ు। ుకే ుడి ుద్దుమ్మలు కనిపిస్తారు। .. ుకోబోతు త్రివిక్రమ్.

ుతో ున్నాడు . ు ు ు. ు ు. ు . ుడు ు ు ు. ు ులు ు ుస్తోంది.

ుధీర్ ు ుడ్ . ుకుంది. ు ుకోలేకపోయింది. , ు . .. ులు. .Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *