ుతం ుస ‌ప్రాజెక్ట్ ు. ‌‌ ు
ుడు ుు ు। ుంకర , ున్న ు .

‌పై 1గా ున్న ు
श्रीगणेश ుహూర్తు ు ు. నాగ శౌర్య కెమెరా
ు. , ుధీర్ ‌స్క్రిప్ట్ు ు ు ు. నాంది మూవీ డైరెక్టర్
‌ు ు.

ుషీ , ు
ుగా ున్నారు. ున్నారు. ‌కెమెరామెన్‌ ు, ‌ఎడిటర్‌ ు ున్నారు. ుంచి ులర్ ుంది.Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *