ు, ులకు ుడు ుల ు । ుత్వం ు ు ుముందిు. ు ు, ు ు ు ు ు, ు ు ు , ుంబై, ు ు .

ు ు . ుత్వాలు ుకోలేని ు ు। ుు ున్న , ు, ుల ులకు ు। ు ు ు। ుద్యోగులకు ు ు. ు . ు ున్నారని, ున్న ు ు ు। ు ుకోలేదు, ు. ుత్వం ులకోసం . ు , ుత్వం ున .. ుసగు .

..?
ునేందుకు ు ు . ు ు , ు ు ు ు . ుత్వంతో ు ులు ుడు . ులో ుతున్నారని ు ున్నారు। ుస్తుంది, ుస్తుంది .. ుకుపడ్డారు। ు ుగా , ు ుతోందంటూ .Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *