ుమలలో ు ు ు ు ు ు ు ు ుు. ుకు ు ుకుంటున్నారు. ుదిట్టంగానే . ు ు ుబ్బారెడ్డి। ుమాడ ుల్లో ులు ుండా ు ు. ున్నాయని, ు ులకు ు ు।

ుబత్తీల ు ు..
ుబత్తీలు ు ులకు ున్నారు। ుద్ధమని, ుల ు ున్నారంటూ ు ుమార్‌ ులో ు ు। ులను పూజించిన ు , ు ు ుకోవాలని ు।

ు ు ు ుచ్చారు. ు ున్నారని, ు ుబత్తీల తయారీకి ున్నామని ు। ు ుకుని ు. .. ు ు ుకోబోదని ులిచ్చింది, ు ు ుచ్చింది. ులో ు . ుబత్తీలు ుచేయడంపై .. ుల ుకువెళ్లొచ్చని .Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx xsx