ుతం ురు ు ున్నాయి. ుకే , ుడు ుస్తోంది. , ు ు। ు . ు ు .
ుంది. ుపెట్టింది. ు .

‘అడ్వాన్స్‌అడ్వాన్స్ ‘ ‌లో (eVTOL) ులు ు ుకోవచ్చు. eVTOL ు ుగా . ుట్టు ు ు ుక్ ుకుని ు.

ు ు ు ు ు ు ున్నాయి. 2027 – ‌ఆమ్‌స్టర్ ు ుపుతామని ‘ఈజీ ‘ .

पिछला लेख!Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *