ు .. ులకు ు। ుకే ులు ులాగా ుట్ ుతుంటాయి. ుసగా ు ు ు ుందన్న ు ున్నాయి. ులో ులో ..

ుగు ుపై ుంది. ుడ్ ుకొనే.. ు ుంది. ుకొనే ులర్ ు .. ుర్తింప . .వి ు .

.. ుకొనే ుకొనే . ు ుభవం . ు ు ున్నట్లు . ుల్లో ు .

पिछला लेख!Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *