ుగున్న . ు ు . ు , ుచరులెవరికైనా ు ుంది। ుకునే ుంచి ుతున్నారు. ుని ు।

..?
ుకోరు , ు ుమానం ు, ుచరగణాన్ని ుతోంది। ుందే ు ుతు ు। ు ు ులను , ువల్ల ఆమె ున ు ు, ు ు ు। ులు . ుతో ులు , ు ున్నారు।

ు ుు ు .. ుకట్ట ులూ ుత ుస్తోంది। ు. ున్న ుకుని ులైనా ు. ుఖ్యమో.. . ు। ు, .. ుకలు ు। ుకునే ున్నారు . .. ుంచీ ు ులు ున్నారు ు।Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *